Rada Osiedla Krzekowo-Bezrzecze

Kadencja 2011-2015 » Statut

UCHWAŁA NR XV/175/95
Rady Miejskiej w Szczecinie
z dnia 25 września 1995 r.
w sprawie statutu osiedla.

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1

Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy - Miasta Szczecina.

§ 2

Granice osiedli ustala Rada Miasta po konsultacji z mieszkańcami, biorąc pod uwagę układ przestrzenny miasta, więzi społeczne i gospodarcze zapewniając zdolność wykonywania zadań publicznych służących zaspakajaniu zbiorowych potrzeb ich mieszkańców.

§ 3

Funkcje w organach samorządowych pełni się społecznie.

§ 4

Rada osiedla nie posiada osobowości prawnej i czynności prawnych dokonuje na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Zarządu Miasta.

Rozdział II
Organy samorządu osiedlowego

§ 5

 1. Organem uchwałodawczym i kontrolnym w osiedlu jest rada osiedla.
 2. Liczbę członków rady osiedla ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późniejszymi zmianami).
 3. Kadencja rady osiedla trwa cztery lata.
 4. Wybory do rady osiedla powinny odbyć się nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty wyboru Rady Miasta nowej kadencji.

§ 6

 1. Organem wykonawczym samorządu osiedlowego jest zarząd osiedla wybrany przez radę osiedla spośród swoich członków w głosowaniu tajnym nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wyborów do rady osiedla.
 2. Zarząd osiedla liczy 5–7 osób i składa się z: przewodniczącego, który jest jednocześnie przewodniczącym rady osiedla, 1–3 zastępców przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków zarządu.
 3. Wyboru przewodniczącego dokonuje rada osiedla w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów statutowego składu rady.
 4. Wyboru zastępcy przewodniczącego (zastępców), sekretarza, skarbnika i członków zarządu dokonuje rada w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady.
 5. Kandydatów na zastępcę (zastępców) przewodniczącego, sekretarza, skarbnika i członków zarządu zgłasza przewodniczący zarządu osiedla.
 6. Jeśli rada nie dokona wyboru zarządu osiedla w składzie minimum pięcioosobowym w tym przewodniczącego, sekretarza i skarbnika w terminie określonym w ust. 1, ulega rozwiązaniu.
 7. Rozwiązanie rady osiedla stwierdza Rada Miasta na sesji po upływie terminu określonego w ust. 1 z zastrzeżeniem wymogów regulaminowych dotyczących inicjatywy uchwałodawczej.
 8. Po upływie kadencji zarząd osiedla pełni funkcję do dnia wyboru nowego zarządu i na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej rady zobowiązany jest złożyć pisemne sprawozdanie ze swojej działalności za okres, od ostatniego sprawozdania, o którym mowa w § 18 do dnia składania sprawozdania.

§ 7

 1. Przewodniczący rady osiedla:
  1. organizuje i koordynuje prace zarządu oraz udziela jego członkom pełnomocnictwa,
  2. przewodniczy obradom rady osiedla oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności wobec Zarządu Miasta i Rady Miasta,
  3. zwołuje zebrania rady osiedla i zarządu. W razie nieobecności przewodniczącego, zebrania zwołuje i przewodniczy im wyznaczony zastępca przewodniczącego.
  4. nadzoruje realizację uchwał zarządu i rady osiedla, a w szczególności planu finansowego uchwalonego przez radę osiedla,
  5. uczestniczy w sesjach Rady Miasta z prawem zabierania głosu w sprawach dotyczących osiedla,
  6. organizuje współdziałanie samorządu osiedlowego z komisjami Rady Miasta, oraz z radnymi z terenu osiedla.
 2. Przewodniczącemu zarządu osiedla przysługuje dieta miesięczna w wysokości 20% ryczałtu miesięcznego przysługującego radnemu Rady Miasta oraz zwrot kosztów podróży służbowych odbywanych na zlecenie Przewodniczącego Rady Miasta lub zarządu osiedla na zasadach przewidzianych dla radnych Rady Miasta.
 3. Dieta i zwrot kosztów podróży, o których mowa w ust. 2 przysługuje zastępcy przewodniczącego zarządu osiedla wykonującemu przez czas nie krótszy niż dwa tygodnie funkcje statutowe przewodniczącego w razie niemożności pełnienia przez niego obowiązków z powodu urlopu wypoczynkowego, choroby, itp.
 4. Dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia obowiązków.
 5. Wydatki te finansowane są z wydzielonych w budżecie miasta środków przeznaczonych do dyspozycji rady osiedla.

§ 8

 1. Rada osiedla obraduje na posiedzeniach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, które należą do jej kompetencji. Posiedzenia są jawne. W posiedzeniach mają prawo uczestniczyć radni Rady Miasta i zaproszeni przez przewodniczącego goście. W zebraniu rady osiedla mogą ponadto uczestniczyć mieszkańcy osiedla.
 2. O terminie posiedzenia powiadamia się członków rady osiedla listownie lub w inny skuteczny sposób najpóźniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W razie pilnej potrzeby posiedzenie rady może być zwołane z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
 3. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (prawidłowość zwołania, quorum), przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad. Obrady prowadzone są zgodnie z uchwalonym porządkiem, który za zgodą rady może być zmieniony w trakcie posiedzenia.

§ 9

 1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady zwołuje Przewodniczący Rady Miasta w terminie 30 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Miejską Komisję Wyborczą.
 2. Obradom rady do czasu wyboru nowego przewodniczącego rady osiedla przewodniczy radny Rady Miasta - członek Miejskiej Komisji Wyborczej desygnowany przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 10

 1. Rozstrzygnięcia podejmowane są przez radę zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy składu rady o ile Statut nie stanowi inaczej.
 2. Zwykła większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów "za" jest większa niż liczba głosów "przeciw".
 3. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów "za" jest większa niż suma liczby głosów "przeciw" i "wstrzymuję się".
 4. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw", gdy wymagana jest zwykła większość oraz ""za" i sumy głosów "przeciw" i "wstrzymuję się", gdy wymagana jest bezwzględna większość, rozstrzyga w głosowaniu jawnym głos przewodniczącego obrad, a w głosowaniu tajnym następuje powtórne głosowanie. Powtórzenie się wyniku w drugim tajnym głosowaniu oznacza, że uchwała nie została podjęta.
 5. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadkach określonych w Statucie osiedla.

§ 11

 1. Wynik głosowania oblicza się w stosunku do ważnie oddanych głosów. Za głos ważnie oddany w głosowaniu jawnym uważa się głos oddany przez członka rady osiedla przez podniesienie ręki podczas głosowania nad projektem uchwały, natomiast w głosowaniu tajnym - głos oddany na karcie do głosowania bez dopisków i skreśleń innych, niż wynikające ze sposobu głosowania określonego przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej.
 2. W wypadku głosowania tajnego przewodniczący obrad przeprowadza wybór komisji skrutacyjnej oraz zapewnia niezbędne warunki do oddania głosu w sposób tajny.
 3. Głosowanie tajne przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią rady osiedla. Karty wydaje członkom rady komisja skrutacyjna odnotowując ten fakt na liście obecności.
 4. Wynik głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad, a tajnego przewodniczący komisji skrutacyjnej niezwłocznie po jego ustaleniu.
 5. Wynik głosowania jawnego odnotowuje się w protokole obrad, a wynik głosowania tajnego w protokole komisji skrutacyjnej, który wraz z kartami do głosowania załącza się do protokołu obrad.
 6. W protokole komisji skrutacyjnej podaje się w szczególności skład komisji skrutacyjnej, datę i przedmiot głosowania, liczbę wydanych kart do głosowania, liczbę kart wrzuconych do urny, liczbę głosów ważnych oraz "za", "przeciw" i "wstrzymał się", a także stwierdzenie ważności głosowania.

§ 12

W przypadku stwierdzenia przez przewodniczącego obrad braku quorum w trakcie posiedzenia uchwały podjęte do tego czasu zachowują moc.

§ 13

 1. Pisemne projekty uchwał wraz z uzasadnieniem mogą wnosić przewodniczący, zarząd, komisja albo co najmniej 3 członków rady osiedla. Projekt uchwały powinien być złożony przewodniczącemu rady nie później niż 14 dni przed posiedzeniem rady. Przewodniczący zobowiązany jest umieścić projekt takiej uchwały w projekcie porządku obrad najbliższego posiedzenia, a projekt uchwały złożony później lub w trakcie posiedzenia może być wprowadzony do porządku obrad za zgodą rady.
 2. Uchwałom rady nadaje się formę odrębnych dokumentów.
 3. Podjęte uchwały opatruje się datą i numerem, na który składa się: cyfra rzymska określająca numer posiedzenia, przedziałka, cyfra arabska określająca kolejny numer uchwały od początku kadencji rady, przedziałka oraz dwie cyfry arabskie roku podjęcia, np: I/12/99
 4. Uchwałę podpisuje osoba przewodnicząca obradom w momencie jej podjęcia.

§ 14

 1. Z posiedzenia rady sporządza się protokół.
 2. W protokole odnotowuje się stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum) porządek obrad oraz przedstawienie przebiegu obrad, w tym główne tezy wystąpień i wyniki głosowań.
 3. Załącznikami do protokołu są w szczególności:
  1. listy obecności członków rady i zaproszonych gości,
  2. uchwały rady,
  3. protokoły komisji skrutacyjnej i karty do głosowania tajnego,
  4. oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.
 4. Tekst protokołu zatwierdza rada w głosowaniu na następnym posiedzeniu. Rada rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu poprawek zgłoszonych przez uczestników obrad, a nie uwzględnionych w przedłożonym do zatwierdzenia tekście.
 5. Protokoły przechowuje się w siedzibie rady osiedla.
 6. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołu.
 7. Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny jest przewodniczący rady osiedla.

§ 15

 1. Rada osiedla może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.
 2. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący rady osiedla.
 3. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 4. Komisja rozpatruje i opiniuje także sprawy przekazane przez radę i zarząd osiedla i przewodniczącego rady osiedla.

§ 16

 1. Rada osiedla kontroluje działalność zarządu, w tym celu powołuje ze swego składu komisję rewizyjną w ilości 3–5 osób. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu osiedla.
 2. Komisja rewizyjna kontroluje wykonanie przez zarząd osiedla uchwał rady i zarządu osiedla oraz zarządzanie sprawami finansowymi i majątkowymi będącymi w dyspozycji rady osiedla.
 3. Komisja rewizyjna prowadzi kontrolę z własnej inicjatywy lub na zlecenie rady.
 4. O stwierdzonych nieprawidłowościach komisja rewizyjna niezwłocznie informuje radę osiedla i Radę Miasta.
 5. Zarząd lub poszczególni jego członkowie obowiązani są udostępnić materiały i informacje niezbędne do pracy komisji rewizyjnej niezbędne materiały i informacje.
 6. Komisja rewizyjna występuje w terminie do 31 stycznia każdego roku z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba, że zarząd został wcześniej odwołany z innego powodu.

§ 17

 1. Rada może odwołać zarząd lub poszczególnych jego członków na posiedzeniu zwołanym nie wcześniej niż po upływie 14 dni od terminu zgłoszenia wniosku.
 2. Rada może na uzasadniony wniosek przewodniczącego zarządu odwołać poszczególnych członków zarządu w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy aktualnego składu rady.
 3. Odwołanie zarządu osiedla lub poszczególnych jego członków może nastąpić na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem złożony przez co najmniej 1/4 aktualnego składu rady lub w przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 6 w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowego składu rady.
 4. Odwołanie przewodniczącego zarządu osiedla jest równoznaczne z odwołaniem zarządu osiedla.
 5. W przypadku odwołania zarządu lub jego członków lub przyjęcia rezygnacji któregoś z nich rada osiedla dokonuje nowego wyboru w ciągu 14 dni.
 6. Do czasu wyboru nowego zarządu obowiązki wykonuje dotychczasowy zarząd.
 7. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji.
 8. Niepodjęcie przez radę uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 7 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 18

Rada osiedla zobowiązana jest do składania raz w roku, w terminie do końca I kwartału, jednak nie później niż do końca maja, po upływie roku budżetowego pisemnego sprawozdania ze swojej działalności, w tym również finansowej mieszkańcom osiedla. W tym celu zwołuje posiedzenie rady osiedla, na które zaprasza mieszkańców osiedla. O terminie i miejscu posiedzenia powiadamia się mieszkańców co najmniej z 7- dniowym wyprzedzeniem. Równocześnie o posiedzeniu powiadamia się Radę Miasta i Prezydenta Miasta.

Rozdział III
Zadania samorządu osiedlowego

§ 19

 1. Podstawowym zadaniem rady osiedla jest reprezentowanie interesów mieszkańców osiedla wobec organów miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie osiedla.
 2. Rada osiedla zgłasza wnioski lub opiniuje:
  1. projekt budżetu miasta,
  2. programy, w tym wieloletnie programy inwestycyjne,
  3. plany, projekty na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i realizację wykonywanych zadań w odniesieniu do terenu osiedla, a w szczególności dotyczące:
   1. małej architektury (zieleńce, place zabaw, tereny rekreacyjne i sportowe),
   2. infrastruktury technicznej,
   3. inżynierii ruchu, rozmieszczenia przystanków komunikacji miejskiej i przebiegu tras linii komunikacji zbiorowej,
   4. remontów budynków komunalnych,
   5. innych inwestycji.
  4. plany, projekty i realizację wykonywanych zadań w odniesieniu do terenu osiedla, a dotyczące:
   1. lokalizacji placówek handlowych i gastronomicznych, zakładów usługowych i produkcyjnych, obiektów kultury, targowisk i innych o znaczeniu publicznym, a także imprez rozrywkowych, handlowych i kulturalno-oświatowych,
   2. lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
   3. organizacji usług zdrowotnych,
   4. usuwania odpadów oraz czystości i porządku,
  5. projekty planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące teren osiedla,
  6. obrót mieniem komunalnym na terenie osiedla,
  7. tworzenie lub likwidację na terenie osiedla miejskich placówek upowszechniania kultury,
  8. rozpatruje skargi na przewodniczącego i zarząd osiedla,
  9. projekty realizowane na terenie osiedla z finansowym udziałem budżetu miasta,
  10. stan utrzymania przez policję i straż miejską ładu i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 3. Sprawy o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 5, 8 należą do wyłącznej kompetencji rady osiedla.
 4. Rada może upoważnić zarząd osiedla do wydawania opinii w sprawach nie zastrzeżonych do jej wyłącznej kompetencji.
 5. Opinie i wnioski, o których mowa w ust. 2, wydawane są w formie uchwał. Adresat wniosku lub opinii winien otrzymać kopię uchwały podjętej przez uprawniony organ spełniającej wymogi zawarte w § 13 ust. 2–4 Statutu.
 6. Organy samorządu osiedlowego (rada, zarząd) lub upoważnieni członkowie tych organów:
  1. mogą uczestniczyć:
   1. w organizowaniu kulturalnego i społecznego życia osiedla,
   2. w organizowaniu pomocy i samopomocy społecznej,
   3. przy opracowaniu planu rzeczowego remontów wykonywanych w obiektach będących własnością lub współwłasnością Gminy - Miasta Szczecina i kontroli realizacji planu,
   4. z głosem doradczym w komisjach przetargowych na wykonanie zadań finansowanych z budżetu miasta realizowanych na obszarze osiedla,
   5. z głosem doradczym w komisjach odbioru robót realizowanych na osiedlu przez jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego lub miejskie jednostki organizacyjne.
  2. współdziałają:
   1. z kierownictwem placówek oświatowo - wychowawczych na terenie osiedla i działających przy organizacjach samorządowych w realizowaniu ich zadań,
   2. z placówkami służby zdrowia działającymi na terenie osiedla w realizowaniu ich zadań,
   3. z właściwymi organizacjami i instytucjami w celu umocnienia rodziny, poszanowania własności, kształtowania właściwej kultury współżycia mieszkańców, umocnienia i poszanowania prawa oraz zwalczania chuligaństwa i wandalizmu.
  3. organizują i wspomagają działania podejmowane na rzecz osiedla przez mieszkańców.
 7. Zarząd osiedla zarządza mieniem komunalnym przekazanym do dyspozycji samorządu osiedlowego.
 8. Rada osiedla przy wykonywaniu swoich zadań statutowych może korzystać w sprawach prawnych i prowadzenia gospodarki finansowej z pomocy Urzędu Miejskiego.

§ 20

 1. W sprawach o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 3, 4, 5, 6, 7 i 9 właściwe komórki służb miejskich zwracają się obligatoryjnie o opinię właściwej terytorialnie rady osiedlowej.
 2. Jeżeli rada osiedla nie wyrazi swojej opinii w terminie 21 dni i nie zwróci się w szczególnych przypadkach z uzasadnionym wnioskiem o przedłużenie tego terminu o dodatkowe 7 dni, to uznaje się, że rada nie skorzystała z przysługującego jej uprawnienia.
 3. W przypadku gdy stanowisko właściwej komórki służb miejskich jest odmienne od opinii rady osiedla za wyjątkiem spraw, o których mówią zapisy w § 19 ust. 2 pkt 1, 2 i 5, sprawę rozstrzyga odpowiedzialny za dany problem członek Zarządu Miasta. Jeżeli podtrzyma stanowisko właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego powiadamia o tym radę osiedla oraz właściwe komisje Rady Miasta na piśmie z uzasadnieniem.

§ 21

 1. W celu utrzymania stałej łączności z mieszkańcami rada osiedla organizuje dyżury swoich członków.
 2. Wnioski z dyżurów są ewidencjonowane i rozpatrywane w miarę potrzeb na najbliższym posiedzeniu komisji, zarządu lub rady osiedla.
 3. O sposobie ich załatwienia powiadamia się zainteresowaną osobę.

Rozdział IV
Współpraca rad osiedli z organami samorządu Miasta
i jego jednostkami organizacyjnymi

§ 22

Rada osiedla przy wykonywaniu swoich zadań statutowych współdziała z:

 1. Radą Miasta,
 2. Zarządem Miasta,
 3. Urzędem Miejskim,
 4. miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

§ 23

 1. Rada Miasta:
  1. uchwala statut osiedla w oparciu o opinie samorządów osiedlowych,
  2. zaprasza przedstawicieli rad osiedlowych na swoje posiedzenia oraz zasięga opinii w sprawach najbardziej istotnych dla mieszkańców,
  3. rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy radami osiedlowymi,
  4. organizuje spotkania przedstawicieli rad osiedla z Zarządem Miasta przynajmniej w okresie przed przyjęciem przez Zarząd Miasta projektu budżetu oraz projektu wieloletniego programu inwestycyjnego.
  5. zapewnia w corocznych budżetach niezbędne środki finansowe na działalność statutową rad osiedli.
  6. rozpatruje kandydatury na członków komisji stałych Rady Miasta zgłoszone przez przewodniczących rad osiedli tym komisjom.
  7. na wniosek rady osiedla może przekazać samorządowi osiedlowemu, w drodze odrębnej uchwały, realizację zadań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania społeczności osiedlowej. Projekt uchwały w tej sprawie przygotowuje Biuro Rady Miasta po zaopiniowaniu przez właściwy wydział Urzędu Miejskiego w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku przez radę osiedla i przekazuje właściwej komisji Rady Miasta.
 2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 lit. g odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy radą osiedla a Zarządem Miasta.
 3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać zwłaszcza:
  1. rodzaj i zakres przekazywanych zadań,
  2. wskazanie źródła finansowania,
  3. sposób realizacji i nadzór nad realizacją,
  4. czas realizacji i sposób rozliczenia przekazanego zadania.
  5. wskazanie przyszłego użytkownika, o ile wynikiem realizacji porozumienia będzie powstanie środka trwałego.

§ 24

Zarząd Miasta:

 1. wydaje zarządzenia wykonawcze dotyczące gospodarki finansowej rad osiedlowych,
 2. może sprawdzać zgodność z prawem uchwał podejmowanych przez zarząd lub radę osiedla,
 3. zapewnia lokale na siedziby rad osiedli.

Rozdział V
Gospodarka finansowa rad osiedli

§ 25

 1. Źródłem finansowania wydatków samorządu osiedlowego są:
  1. określone przez Radę Miasta środki finansowe w budżecie miasta,
  2. dobrowolne wpłaty zakładów, organizacji i mieszkańców lub inne,
  3. dochody uzyskiwane przez radę osiedla z organizowanych przez nią przedsięwzięć i mienia przekazanego w trybie określonym w § 23 ust. 1, lit. g,
  4. środki przydzielone na wykonanie zadań zleconych.
 2. Rada osiedla opracowuje projekt planu rzeczowo - finansowego w zakresie środków związanych z jej wydatkami i przedkłada go wraz z objaśnieniem do Biura Rady Miasta w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 3. Samorządy osiedlowe samodzielnie zaciągają zobowiązania na realizację zadań statutowych do wysokości kwot określonych w budżecie miasta zgodnie z zakresem pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Miasta.
 4. Dysponentem środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową rad osiedli jest Dyrektor Biura Rady Miasta.
 5. Zasady i tryb wykorzystania środków finansowych przez rady osiedli określa uchwała Zarządu Miasta.
 6. Zarząd osiedla przedstawia kwartalnie radzie osiedla informacje o realizacji planu rzeczowo - finansowego wydatków.
 7. Rada osiedla może zatrudniać na umowę zlecenie lub o dzieło osoby spoza rady do prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i biurowej rady. Wydatki te finansowane są ze środków rady osiedla.

Rozdział VI
Wybory do organów samorządu osiedlowego

§ 26

 1. Wybory do rad osiedlowych zarządza Rada Miasta.
 2. Rada Miasta uchwala kalendarz wyborczy, tryb zgłaszania kandydatów, tryb przeprowadzenia wyborów oraz powołuje Miejską Komisję Wyborczą, która w miarę potrzeb organizuje Osiedlowe Komisje Wyborcze.

§ 27

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy mieszkańcy osiedla, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do Rady Miasta.
 2. Kandydatów do rady osiedla mają prawo zgłaszać mieszkańcy osiedla. Kandydatura musi być poparta podpisami co najmniej 20 mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 3. Głosowanie jest tajne, głosować można tylko osobiście.
 4. O wyborze decyduje liczba uzyskanych głosów.

§ 28

 1. Wygaśnięcie mandatu członka rady osiedla następuje na skutek:
  1. śmierci,
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. utraty biernego prawa wyborczego,
  4. prawomocnego wyroku sądowego orzeczonego za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub niskich pobudek,
  5. nieusprawiedliwionej absencji w posiedzeniach rady lub zarządu przekraczającej 50% ilości zebrań w ciągu 6 miesięcy licząc od daty pierwszej nieusprawiedliwionej nieobecności (na wniosek zarządu osiedla w trybie uchwały Prezydium Miejskiej Komisji Wyborczej),
  6. zmiany miejsca zamieszkania poza obręb osiedla.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członkiem rady osiedla zostaje osoba, która nie weszła w skład rady osiedla, a w czasie wyborów otrzymała największą w kolejności liczbę głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez Prezydium Miejskiej Komisji Wyborczej).

§ 29

 1. Wyborcy mogą odwołać radę osiedla przed upływem kadencji, chyba, że do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. Odwołanie rady osiedla dochodzi do skutku, jeżeli wolę odwołania rady wyrazi na piśmie o 5% więcej mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze niż liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w wyborze tej rady, jednakże nie mniej niż 15% uprawnionych do głosowania.
 2. Wykaz osób popierających odwołanie rady powinien zawierać: nazwisko i imię, adres zamieszkania, Nr Pesel i własnoręczny podpis.
 3. Z inicjatywą odwołania rady osiedla może wystąpić grupa co najmniej 10 mieszkańców posiadających czynne prawo wybierania do danej rady osiedla.
 4. Wnioskodawcy powiadamiają na piśmie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o zamiarze przystąpienia do zbierania podpisów celem odwołania rady osiedla.
 5. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze odwołania rady osiedla informuje wnioskodawców o liczbie głosów niezbędnych do odwołania rady.
 6. Wykaz osób, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawcy winni złożyć Miejskiej Komisji Wyborczej w terminie 30 dni od daty powiadomienia Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o zamiarze odwołania rady osiedla.
 7. Miejska Komisja Wyborcza w terminie 10 dni od daty otrzymania wykazu osób popierających odwołanie rady osiedla sprawdza, czy spełnione zostały wymogi formalne określone w ust. 1, 2, 3, 4 i 6 niniejszego paragrafu. W zależności od wyników ustaleń Miejska Komisja Wyborcza:
  1. potwierdza odwołanie rady osiedla i ogłasza ten fakt w formie obwieszczenia na terenie rady osiedla oraz informuje o tym Przewodniczącego Rady Miasta,
  2. stwierdza, że do odwołania rady nie doszło - informację tę wraz z uzasadnieniem przekazuje wnioskodawcom, radzie osiedla i Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 30

 1. W przypadku zmniejszenia się składu rady osiedla do połowy ustawowego składu rady Rada Miasta zarządza wybory uzupełniające.
 2. W przypadku odwołania rady osiedla przez wyborców lub rozwiązania rady z przyczyn o których mowa w § 6 ust. 6, Rada Miasta zarządza przeprowadzenie ponownych wyborów.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 31

Zasady prowadzenia obrad zarządu osiedla są analogiczne jak zasady obrad rady osiedla.

« wróć

Znajdź nas na Facebooku

Siedziba Rady Osiedla

ul. Klonowica 1a
71-241 Szczecin

Telefon/fax

(91) 486-28-09
(czynny całą dobę)

» więcej

Copyright © 2010-2024 | Polityka prywatności

Strona wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane w pamięci urządzenia, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji w Polityce prywatności. OK, rozumiem